Algemene Voorwaarden

Privacy beleid & algemene voorwaarden UitslagenSoftware.nl

Organisaties die besluiten te gaan werken met UitslagenSoftware.nl gaan akkoord met het onderstaande:

Beveiliging
UitslagenSoftware.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie gaat via een beveiligde (https://) verbinding.

Copyright
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan UitslagenSoftware.nl. Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van UitslagenSoftware.nl.

Vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden nooit voor andere doeleinden gebruikt dan voor uitslagen verwerking. Persoonsgegevens gegevens worden zonderuw uitdrukkelijke toestemming van deelnemers niet verstrekt aan derden, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen die in Nederland op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

Anti-SPAM beleid
Verder hanteert UitslagenSoftware.nl een zeer strikt anti-spambeleid. Alleen e-mail gerelateerd tot een evenement waar een deelnemer aan mee doet of heeft gedaan mag worden verstuurd met daarin relevantie informatie. E-mail met veel reclame voor producten, politieke denkwijze en/of propaganda mogen niet door organisaties worden verstuurd middels UitslagenSoftware.nl.

Klikgedrag
Op de website van UitslagenSoftware.nl worden algemene bezoekgegevens, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan de UitslagenSoftware.nl haar dienstverlening verder optimaliseren.

Cookies
Tijdens een bezoek aan deze site kunnen cookies op uw systeem geplaatst worden. Hiermee kan UitslagenSoftware.nl bezoekgegevens verzamelen en terugkerende bezoekers herkennen. Met behulp van deze gegevens is UitslagenSoftware.nl in staat de site af te stemmen op de wensen en voorkeuren van haar bezoekers. Indien u niet wilt dat wij cookies op uw systeem plaatsen dient u in uw browser “cookies uitschakelen” in te stellen. Indien u de cookies accepteert dan zullen deze maximaal vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u tussentijds uw cookies verwijdert. Het uitschakelen van cookies kan het gebruik van de website en diensten beperken.

 

Algemene voorwaarden verhuur materialen

Artikel 1:
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur en ter beschikkingstelling van zaken van Sport Evenementen Shop verder te noemen de verhuurder.
2.De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de huurder op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2:
1. Bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging van de opdracht door de verhuurder, of door een bevestiging per e-mail.
2. De huurovereenkomst wordt afgesloten tegen een huurprijs zoals vermeld op de offerte.

Artikel 3:
1. Het gehuurde kan bij verhuurder worden afgehaald. Partijen kunnen afspreken dat verhuurder het gehuurde brengt op een door huurder aangewezen locatie. In dat laatste geval dient de huurder ervoor te zorgen dat op de afgesproken bezorgdag op het afgesproken afleveradres, een daartoe bevoegd persoon aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde zaak. Deze persoon dient zich te legitimeren.
2. Voorzover op de bezorgdag niemand namens de huurder aanwezig is, dan heeft verhuurder het recht het gehuurde mee terug te nemen. De in verband hiermee gemaakte kosten, waaronder huurderving en transportkosten, zijn voor rekening van de huurder.
3. Bij aflevering op een opgegeven adres, verplicht de verhuurder zich in te spannen om het gehuurde binnen de afgesproken leveringstermijn te leveren. Opgegeven termijnen zijn echter nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
4. Indien op verzoek van de huurder bij het laden (en/of lossen) gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van verhuurder, gebeurt dit geheel voor eigen risico van de huurder.
5. Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder.

Artikel 4:
1. Huurder heeft het recht om het gehuurde voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of overigens zelf te onderzoeken of te laten controleren c.q onderzoeken. Indien de huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle c.q. het onderzoek zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd.
2. De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, het gehuurde doelmatig beveiligen en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften. Het is de huurder verboden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.
3. Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren of te repareren.

Artikel 5:
De huurder dient er zorg voor te dragen dat op de ophaaldag een daartoe bevoegd persoon aanwezig is om het gehuurde aan verhuurder af te leveren. Deze persoon dient zich te legitimeren. Bij het niet of niet tijdig dan wel niet behoorlijk nakomen van deze verplichting zijn de daaruit voortvloeiende eventuele schade, bijvoorbeeld wegens vermissing c.q diefstal, en kostenvoor rekening van de huurder. Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gehuurde totdat het gehuurde door verhuurder feitelijk in ontvangst is genomen.

Artikel 6:
1. De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan.
2. De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan de verhuurder wordt teruggegeven, onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van huurderving.
3. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld aan de verhuurder schriftelijk te worden medegedeeld.
4. De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde.
5. Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde.
6. Het gehuurde is door verhuurder niet verzekerd. Huurder dient derhalve zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde.
7. Indien en voorzover nodig wordt de Wettelijke Aansprakelijkheidverzekering Motorvoertuigen van het gehuurde door verhuurder verzorgd. Het van toepassing zijnde eigen risico van bovengenoemde aansprakelijkheidsverzekering, komt voor rekening van de huurder.

Artikel 7:
1. Indien de schade, reparatie- en reinigingskosten niet meer bedragen dan € 1.500,-geschiedt expertise door verhuurder.
2. Indien de reparatie-, reinigingskosten en schade meer dan € 500,- bedragen, zal de expertise op kosten van de huurder worden uitgevoerd door een door de verhuurder aangewezen schadebureau. De huurder heeft het recht een eigen of contra-expertise uit te voeren, maar dient de verhuurder daarvan, binnen 8 dagen na hiervan in kennis te zijn gesteld, schriftelijk op de hoogte te stellen. Na ommekomst van de termijn van 8 dagen volgt expertise en herstel, reparatie, dan wel reiniging van het gehuurde door de verhuurder.
3. De door verhuurder gemaakte expertisekosten ter vaststelling van schade aan het verhuurde komen voor rekening van de huurder.
4. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient de dagwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst aan de verhuurder te worden vergoed. Onverminderd het verdere recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, schadevergoeding of opschorting.
5. In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of totaal verloren gaan van het gehuurde is de huurder niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van de huurovereenkomst verschuldigd te betalen alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of verloren is gegaan.

Artikel 8:
De verhuurder aanvaardt aansprakelijkheid voor door de huurder geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering. Onder schade wordt verstaan: Het geldelijk nadeel dat uit een gebeurtenis voortvloeit in verband met schade aan personen en/of schade aan zaken. Onder schade aan personen wordt verstaan: Letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder schade aan zaken wordt verstaan: beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken van huurder met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 9:
1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verhuurder opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn partijen bevoegd de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
2. Indien de verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is verhuurder gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke contract.
3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt in ieder geval verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de verhuurovereenkomst en die buiten de invloedssfeer van verhuurder liggen. Daaronder wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen van leveranciers van verhuurder, brand, hoge watersnoden, extreme weersomstandigheden, stakingen, wegblokkades en werkonderbrekingen.

Artikel 10:
1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.

 

Laatst bijgewerkt op 10-12-19. Typefouten voorbehouden. Copyright Ox-Max.