INHOUD

1. Ox-Max: Verhuur
Hieronder vallen alle producten en/ of de materialen gehuurd via de Ox-Max website of via email/ WhatsApp contact. Voor alle producten en diensten kan vooraf vrijblijvend een offerte worden opgevraagd. De verhuurde materialen worden geleverd door Ox-Max Sports Timing BV (KvK-nummer: 76987817).

2. Ox-Max: Sports Timing
Hieronder vallen alle tijdwaarnemingsdiensten en uitslagen verwerking geleverd door Ox-Max Sports Timing BV (KvK-nummer: 76987817). Voor alle producten en/ of diensten kan vooraf vrijblijvend een offerte voor worden aangevraagd.

3. Ox-Max: Uitslagen-Software
Hieronder valt de website https://uitslagensoftware.nl en deze is onderdeel van Ox-Max Sports Timing BV (KvK-nummer: 76987817).

1. Algemene Voorwaarden: Ox-Max Verhuur

Artikel 1: Toepasbaarheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur en ter beschikkingstelling van zaken van Ox-Max Sportevenementen Materialen Verhuur verder te noemen de verhuurder.
2.De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de huurder op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst
1. Bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging van de offerte door de verhuurder, of door een bevestiging per e-mail.
2. De huurovereenkomst wordt afgesloten tegen een huurprijs zoals vermeld op de offerte of prijsopgave.

Artikel 3: Levering
1. Het gehuurde kan bij verhuurder worden afgehaald. Partijen kunnen afspreken dat verhuurder het gehuurde brengt op een door huurder aangewezen locatie. In dat laatste geval dient de huurder ervoor te zorgen dat op de afgesproken bezorgdag op het afgesproken afleveradres, een daartoe bevoegd persoon aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde zaak. Deze persoon dient zich te legitimeren.
2. Voorzover op de bezorgdag niemand namens de huurder aanwezig is, dan heeft verhuurder het recht het gehuurde mee terug te nemen. De in verband hiermee gemaakte kosten, waaronder huurderving en transportkosten, zijn voor rekening van de huurder.
3. Bij aflevering op een opgegeven adres, verplicht de verhuurder zich in te spannen om het gehuurde binnen de afgesproken leveringstermijn te leveren. Opgegeven termijnen zijn echter nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
4. Indien op verzoek van de huurder bij het laden (en/of lossen) gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van verhuurder, gebeurt dit geheel voor eigen risico van de huurder.
5. Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder.

Artikel 4: Controleren
1. Huurder heeft het recht om het gehuurde voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of overigens zelf te onderzoeken of te laten controleren c.q onderzoeken. Indien de huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle c.q. het onderzoek zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd.
2. De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, het gehuurde doelmatig beveiligen en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften. Het is de huurder verboden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.
3. Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren of te repareren.

Artikel 5: Aanwezigheid
De huurder dient er zorg voor te dragen dat op de ophaaldag een daartoe bevoegd persoon aanwezig is om het gehuurde aan verhuurder af te leveren. Deze persoon dient zich te legitimeren. Bij het niet of niet tijdig dan wel niet behoorlijk nakomen van deze verplichting zijn de daaruit voortvloeiende eventuele schade, bijvoorbeeld wegens vermissing c.q diefstal, en kostenvoor rekening van de huurder. Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gehuurde totdat het gehuurde door verhuurder feitelijk in ontvangst is genomen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
1. De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan.
2. De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan de verhuurder wordt teruggegeven, onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van huurderving.
3. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld aan de verhuurder schriftelijk te worden medegedeeld.
4. De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde.
5. Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde.
6. Het gehuurde is door verhuurder niet verzekerd. Huurder dient derhalve zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde.
7. Indien en voorzover nodig wordt de Wettelijke Aansprakelijkheidverzekering Motorvoertuigen van het gehuurde door verhuurder verzorgd. Het van toepassing zijnde eigen risico van bovengenoemde aansprakelijkheidsverzekering, komt voor rekening van de huurder.

Artikel 7: Schade
1. Indien de schade, reparatie- en reinigingskosten niet meer bedragen dan € 1.500,- geschiedt expertise door verhuurder.
2. Indien de reparatie-, reinigingskosten en schade meer dan € 500,- bedragen, zal de expertise op kosten van de huurder worden uitgevoerd door een door de verhuurder aangewezen schadebureau. De huurder heeft het recht een eigen of contra-expertise uit te voeren, maar dient de verhuurder daarvan, binnen 8 dagen na hiervan in kennis te zijn gesteld, schriftelijk op de hoogte te stellen. Na ommekomst van de termijn van 8 dagen volgt expertise en herstel, reparatie, dan wel reiniging van het gehuurde door de verhuurder.
3. De door verhuurder gemaakte expertisekosten ter vaststelling van schade aan het verhuurde komen voor rekening van de huurder.
4. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient de dagwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst aan de verhuurder te worden vergoed. Onverminderd het verdere recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, schadevergoeding of opschorting.
5. In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of totaal verloren gaan van het gehuurde is de huurder niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van de huurovereenkomst verschuldigd te betalen alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of verloren is gegaan.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
De verhuurder aanvaardt aansprakelijkheid voor door de huurder geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering. Onder schade wordt verstaan: Het geldelijk nadeel dat uit een gebeurtenis voortvloeit in verband met schade aan personen en/of schade aan zaken. Onder schade aan personen wordt verstaan: Letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder schade aan zaken wordt verstaan: beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken van huurder met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 9: Overmacht
1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verhuurder opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn partijen bevoegd de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
2. Indien de verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is verhuurder gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke contract.
3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt in ieder geval verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de verhuurovereenkomst en die buiten de invloedssfeer van verhuurder liggen. Daaronder wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen van leveranciers van verhuurder, brand, hoge watersnoden, extreme weersomstandigheden, stakingen, wegblokkades en werkonderbrekingen.

Artikel 10: Nederlands recht van toepassing
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.

2. Algemene Voorwaarden: Ox-Max Sports Timing

Artikel 11: Offertes en prijsopgaven
1. Offertes van Ox-Max Sports Timing BV zijn, tenzij anders overeengekomen, 21 dagen geldig en zijn altijd vrijblijvend. Dit geldt ook voor de in de offertes genoemde prijzen en overige voorwaarden.
2. Ox-Max Sports Timing BV behoudt zich het recht voor om, binnen zeven dagen na aanvaarding door Opdrachtgever, een offerte in te trekken.
3. Verhogingen van belastingen of andere rechten en accijnzen, opgelegd van overheidswege na de aanbiedings-, respectievelijk contractsdatum komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 12: Randvoorwaarden Tijdwaarneming
1. Tenzij anders overeengekomen, installeert Ox-Max Sports Timing BV de apparatuur, voert de metingen uit en verwerkt de resultaten. De correctheid van de uitvoering van de overeenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de al dan niet aanwezige technische mogelijkheden en faciliteiten op de locatie waar de activiteiten plaatsvinden. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de plaats waar de apparatuur geïnstalleerd wordt en de meting wordt verricht de benodigde faciliteiten heeft, zoals een beschutte werkplek en een 230 volts electriciteits aansluiting en, bij voorkeur, een vaste, onbeperkte en volgens de actuele eisen te gebruiken snelle internetverbinding.
2. Opdrachtgever zal Ox-Max Sports Timing BV vanaf 2 uur voor de aanvang van het te timen evenement toegang tot het terrein geven, zodat Ox-Max Sports Timing BV de noodzakelijke werkzaamheden kan uitvoeren om er voor zorg te dragen dat de apparatuur volledig operationeel is bij de start van het evenement. Opdrachtgever zal Ox-Max Sports Timing BV tevens toestaan om uiterlijk tot 1 uur na binnenkomst of doorkomst van de laatste deelnemer aan het evenement, de gebruikte apparatuur te ontkoppelen en af te voeren.
3. Opdrachtgever zorgt ervoor dat, voor een juist uitvoering van de opdracht, uiterlijk 3 dagen voor aanvang daarvan, alle benodigde vergunningen, accreditaties, ontheffingen, parkeer- en toegangsbewijzen, etc. in het bezit zijn van Ox-Max Sports Timing BV. Opdrachtgever dient, voor een juiste uitvoering van de opdracht, alle benodigde gegevens, zoals tijdschema’s, meetlocaties, routes, deelnemersbestanden en klassementen, tijdig en op eigen initiatief aan Ox-Max Sports Timing BV te verstrekken. Over de uiterste termijn waarbinnen deze gegevens voor Ox-Max Sports Timing BV beschikbaar moeten zijn zal door Ox-Max Sports Timing BV met de Opdrachtgever individueel afspraken worden gemaakt.

Artikel 13: Randvoorwaarden plaatsing timing-chip
Opdrachtgever verplicht zich tot het tijdig en op de juiste wijze informeren van de deelnemers over het gebruik van de chips en/of tags ten behoeve van de tijdwaarneming. Hiervoor zullen door Opdrachtgever alle bij haar beschikbare communicatie uitingen worden gebruikt, zoals, maar niet uitsluitend wedstrijdinformatie boekjes, nieuwsbrieven en de eigen website.

Artikel 14: Uitvoering tijdwaarneming
Ox-Max Sports Timing BV geeft geen garanties ten aanzien van (de werking) van het product, anders dan specifiek met de Opdrachtgever is overeengekomen. Ox-Max Sports Timing BV is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van de diensten van derden, die de met de Opdrachtgever overeengekomen dienstverlening onder verantwoordelijkheid van Ox-Max Sports Timing BV zullen uitvoeren.

Artikel 15: Annulering of opschorting
De Opdrachtgever kan de overeenkomst uitsluitend schriftelijk annuleren. De datum van ontvangst van de brief en/of e-mail door Ox-Max Sports Timing BV geldt als annuleringsdatum. Indien dit niet mogelijk is door onvoorziene omstandigheden en/of situaties waarbij de Opdrachtgever geen invloed op kan uitoefenen, waaronder bijvoorbeeld weersomstandigheden die het laten doorgaan van een evenement op de afgesproken dag onmogelijk maken, kan worden opgeschort. Als de Opdrachtgever het evenement annuleert, is deze het hierna vermelde percentage van de overeengekomen som – zoals deze is vermeld in de overeenkomst – verschuldigd, afhankelijk van het moment van annulering;

  • 50% bij annulering binnen 30 dagen voor de geplande datum van het evenement;
  • 75% bij annulering binnen 14 dagen voor de geplande datum van het evenement.
    Op moment van annulering dienen minimaal de daadwerkelijk gemaakte kosten, zoals productie van startnummers, programmeerwerkzaamheden en dergelijke te allen tijde volledig vergoed te worden.

Artikel 16: Overmacht
Wanneer Ox-Max Sports Timing BV de overeenkomst niet gestand kan doen als gevolg van oorlog, mobilisatie, (maatschappelijke) onrust, overstroming, extreem weer, verkeersopstopping, stagnatie of onderbreking of stopzetting van levering door openbare nutsbedrijven, defecte apparatuur, onderbreking van het mobiele communicatienetwerk en andere ongelukken, stakingen, buitensluiting, vakbondsacties, uitvoerbeperkingen, andere onvoorziene maatregelen van overheidswege, benodigde materialen en halfproducten die niet geleverd kunnen worden of geleverd zijn door derden, opzet of grove nalatigheid van medewerkers en andere soortgelijke omstandigheden zullen niet kunnen worden toegeschreven aan Ox-Max Sports Timing BV en geven
Opdrachtgever geen recht de overeenkomst te vernietigen of schadevergoeding te vragen. Indien, door een verandering in omstandigheden, (verdere) nakoming van de verplichtingen voor Ox-Max Sports Timing BV nadelig zullen uitvallen, zodat in redelijkheid niet van haar uitvoering van de overeengekomen dienstverlening kan worden verlangd, is Ox-Max Sports Timing BV gerechtigd uitvoering van de overeenkomst op te schorten zonder de noodzaak van gerechtelijke tussenkomst en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daarvoor schadevergoeding aan Opdrachtgever of derden hoeft te worden betaald. Indien het voor Ox-Max Sports Timing BV, gedurende de toestand van overmacht mogelijk is om de overeenkomst gedeeltelijk te vervullen, mag
zij dat doen en mag zij daarvoor een aparte rekening sturen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17: Aansprakelijkheid
1. Ox-Max Sports Timing BV is alleen aansprakelijk voor de door haar geleverde diensten en producten. Ox-Max Sports Timing BV niet aansprakelijk wanneer de aangevraagde internetservice niet beschikbaar is, voorzover dat te wijten is aan een storing/uitval van de internetdiensten. De totale aansprakelijkheid van Ox-Max Sports Timing BV voor een toerekenbare tekortkoming is gelimiteerd tot een schadeloosstelling van ten hoogste de waarde van eenmaal het netto factuurbedrag van de desbetreffende opdracht. In geen enkel geval is Ox-Max Sports Timing BV aansprakelijk voor (indirecte) schade.
2. Ox-Max Sports Timing BV is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het feit dat de Opdrachtgever, danwel een deelnemer aan het evenement van Opdrachtgever zich niet aan de gebruiksaanwijzingen bij de ter beschikking gestelde producten houdt, danwel aan de aanwijzingen gegeven door de werknemers/hulppersonen van Ox-Max Sports Timing BV. Ook is Ox-Max Sports Timing BV niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

Artikel 18 – Toepasselijk recht
Het Nederlandse recht is van toepassing op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn.

3. Algemene Voorwaarden Online Diensten: Uitslagen Software

Artikel 19: Beveiliging en AVG
Ten behoeve van onderhoud zal Opdrachtgever haar internet portal (uitslagensoftware.nl) tijdelijk buiten gebruik kunnen stellen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid van Ox-Max Sports Timing BV leidt. Ox-Max Sports Timing BV kan eveneens, ten behoeve van onderhoud, haar internet portal tijdelijk buiten gebruik stellen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid van Ox-Max Sports Timing BV leidt.

Artikel 20: Beveiliging en AVG
1. UitslagenSoftware.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie gaat via een beveiligde (https://) verbinding. Met organisaties wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. In het geval van een datalek zal dit in eerste instantie worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens(AP). Er zal correct met persoonsgegevens worden omgegaan conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens worden nooit voor andere doeleinden gebruikt dan voor uitslagen verwerking. Persoonsgegevens gegevens worden zonder uitdrukkelijke toestemming van deelnemers niet verstrekt aan derden, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen die in Nederland op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.
2. Verder hanteert UitslagenSoftware.nl een zeer strikt anti-spambeleid. Alleen e-mail gerelateerd tot een evenement waar een deelnemer aan mee doet of heeft gedaan mag worden verstuurd met daarin relevantie informatie. E-mail met veel reclame voor producten, politieke denkwijze en/of propaganda mogen niet door organisaties worden verstuurd middels UitslagenSoftware.nl.
3. Deelnemers die niet in de uitslagenlijst willenn worden opgenomen, dienen een email te sturen naar info@uitslagensoftware.nl met daar een beschrijvingw elke uitslagen aangepast moeten worden (evenement, datum, startnummer, naam). In dat geval wordt hun naam vervangen door het startnummer en worden alle persoonsgevens van de betreffen deelnemer verwijderd uit de in de email vermelde uitslag.
4. Persoonlijke foto’s en video’s van evenementen staan maximaal 2 jaar na het evenement online en worden daarna definitief verwijderd. E-mail adressen en/ of adresgegevens worden maximaal 2 jaar in de database opgeslagen, daarna worden ze definitief verwijderd.

Artikel 21: Cookies
Tijdens een bezoek aan deze site kunnen cookies op uw systeem geplaatst worden. Hiermee kan UitslagenSoftware.nl bezoekgegevens verzamelen en terugkerende bezoekers herkennen. Met behulp van deze gegevens is UitslagenSoftware.nl in staat de site af te stemmen op de wensen en voorkeuren van haar bezoekers. Indien u niet wilt dat wij cookies op uw systeem plaatsen dient u in uw browser “cookies uitschakelen” in te stellen. Op de website van UitslagenSoftware.nl worden algemene bezoekgegevens, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan de UitslagenSoftware.nl haar dienstverlening verder optimaliseren.

Artikel 22: Copyright
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan UitslagenSoftware.nl. Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van UitslagenSoftware.nl.

Artikel 23: Overmacht
In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het
internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synfood, netwerkaanval, DoS of DDoS- attacks,
stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking,
uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en
uitvoerbelemmeringen en ingeval Ox-Max door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden
daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeengekomen diensten en afspraken, zal de uitvoering van de dienst en/ of producten worden opgeschort, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Ox-Max zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de diensten door
storingen, onderhoud of andere oorzaken, de klant te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 24 – Toepasselijk recht
Het Nederlandse recht is van toepassing op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn.

Laatst bijgewerkt op 1 mei 2023  – Typefouten voorbehouden – Copyright Ox-Max